Новини

Реализирани проекти в ДГ „Пролет“

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“,
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Място на изпълнение: ДГ „Пролет“, гр. Перник

Дейности:

Дейност 2.
Детска градина „Пролет“ участва в изпълнението на проекта в Дейност 2, чрез назначаване на един помощник-възпитател.

Целеви групи:
➢ Деца, които не владеят или слабо владеят български език;
➢ Деца със специални образователни потребности;
➢ Деца с трудности в обучението, възпитанието и социализацията;
➢ Деца от социално слаби семейства;
➢ Деца в неравностойно положение;
➢ Деца в риск;
➢ Деца на мигранти;
➢ Деца, търсещи или получили международна закрила в страната по реда на Закона за убежището и бежанците;
➢ Семействата на тези целеви групи деца;
➢ Други заинтересовани страни (авторитети от и за общността, представители на институции, неправителствени организации, родители).

Получена финансова подкрепа за изпълнение на дейностите по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ през 2023 година възлизат на обща стойност 6999,03 лв.