Новини

Реализирани проекти в ДГ „Пролет“

Реализирани проекти:
–  ПУДООС 2017 г. НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА 2017 г. НА ТЕМА: “С природата в тандем, еко кът ще създадем”
– НП „Хубаво е в детската градина“ МОН – 2019 г.
–  ПУДООС 2022 г.
НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА 2022 г. НА ТЕМА: “Обичам природата – и аз участвам”
– АПСПО   „Дейност 1 – Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи“
– Проект “Училищен плод”
– Проект “Училищно мляко”
Участие в проекти:
– Национална програма “Оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищно образование”
Участие като партньори:
– Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси „ 2014-2020 г. на МТСП и ОП НОИР.
ДГ „Пролет“ е партньор на Община Перник в изпълнението на проект „Заедно за добрата промяна – интегриран подход за социално-икономическа интеграция в Община Перник № BG05M9OP001-2.056-0005-2014BG05M2OP001-C02, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ по процедура: BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи, интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – компонент 2“ – краен срок на проекта 30.11.2023 г.
– Партньор на СНЦ „ Етнотолеранс“
„Повишаване капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“
По Проект“ Ефективни педагогически взаимодействия в мултикултурна среда.“