Рационални личности

Tворческа нагласа

Богатство от знания

Перфектно отношение

Широки интереси

R

ДГ ” Пролет ” разполага с обновена, съобразена с възрастта на децата материална база.

Занималните на децата са просторни в светли тонове, обзаведени с подходящи мебели и играчки. В тях са обособени кътове за игра, учебни занимания, храна и почивка.

В двете сгради има обособени специализирани кабинети по музика, природна среда , развлекателен кът , ателиета по „Приложни изкуства ” и , „Народно творчество ”.

Стремежа ни е максимално да се доближим до домашната среда. На разположение на децата са просторни дворове за игри навън.

Групи

Слънчице

Мечо Пух

Калинка

Мики Маус

Слънчо

Пчеличка

Групи

Екип

Деца

Последни новини и събития

Реализирани проекти в ДГ „Пролет“

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Място на...