Детска градина “Пролет” работи по Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“! Съвместната ни работа  с Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование – гр. Перник ни дава възможност да ползваме услугите на...

повече информация